Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu Komendy Powiatowej Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Wstęp deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej (KPP w Dąbrowie Tarnowskiej) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-15

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


     Treści niedostępne:

  • niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawierają elementów wymaganych ustawą,
  • niektóre dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.

     Wyłączenia:

  • niektóre filmy, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie posiadają napisów.

Przygotowanie deklaracji dostępności:


Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Ewelina Fiszbain, adres poczty elektronicznej rzecznik@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl.


numer telefonu 47 83 22 251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskazuje możliwy termin realizacji, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania wnoszący może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Berka Joselewicza 4 w Dąbrowie Tarnowskiej. Budynek mieści się w centrum miasta przy głównym ciągu komunikacyjnym, od którego znajduje się główne wejście do jednostki Policji
Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Brak dzwonka przywoławczego. Dyżurny jednostki na kamerze skierowanej bezpośrednio na schody posiada podgląd na osoby chcące skorzystać z przedmiotowego urządzenia. 

W hallu głównym znajduje się biuro przepustek oraz stanowisko kierowania tutejszą jednostką Policji. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia i jest oznaczone napisami  „RECEPCJA”. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się przeszklone stanowisko kierowania KPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanowisko do przyjmowania stron znajduje się na wysokości umożliwiającej rozmowę z funkcjonariuszem osobie poruszającej się na wózku. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone drzwiami otwieranymi czytnikami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, których początek i koniec biegu oznaczono kontrastowo. Po schodach tych nie może poruszać się osoba na wózku inwalidzkim.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju nr 106 Zespołu ds. Wykroczeń Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, które znajdują się po lewej stronie biura przepustek. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

  • W budynku nie ma windy.

Na parterze widnieje tablica informacyjna o rozmieszczeniu poszczególnych wydziałów w budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia oraz pokoju do przyjęcia interesantów. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Przed budynkiem oraz parkingu od ul. Berka Joselewicza nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Osoby te mogą korzystać z miejsc oddalonych ok. 30m przy budynku Sarostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Punkt Przyjęć Interesantów w Gręboszowie, który się mieści w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa pod adresem Gręboszów 140 jest częściowo dostosowany do przyjmowania i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Jest to budynek parterowy, wyposażony w podjazd z barierkami a powierzchnia użytkowa jest pozbawiona przeszkód, węzeł sanitarny nie spełniają wymogów dla osób ze szczególnymi potrzebami zgłasza mających trudności w poruszaniu się. Punkt Przyjęć Interesantów w Gręboszowie zapewnia jedynie wizualny rozkład pomieszczeń w postaci schematu organizacyjnego.

Budynek Komisariatu Policji w Szczucinie ul. Kościuszki 48, nie jest przystosowany do przyjmowania osób ze szczególnymi potrzebami zwłaszcza niepełnosprawnych ruchowo. Do wejścia Komisariatu prowadzą schody, brak jest windy, jak również ciągi komunikacyjne nie spełnią wymogów swobodnego poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami. Mając powyższe na uwadze wskazany wyżej organ stosuje jedynie dostęp alternatywny, gdzie każda osoba ze szczególnymi potrzebami może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty.

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz podległy jej Komisariat Policji w Szczucinie nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, z uwagi na ochronę obiektu zawartą w Panie Ochrony KPP oraz KP, który jest dokumentem niejawnym.

Usługa tłumacza

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: https://euslugi.policja.pl/eu/tlumacz-jezyka-migowego/9,Tlumacz-jezyka-migowego-online.html

 

Koordynator ds. zapewnienia dostępności

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z st.asp. Eweliną Fiszbain, adres poczty elektronicznej rzecznik@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8322 251.


Informacja o pracy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej (ETR)

Informacje dla osób niedosłyszących

Informacje dla osób niedowidzących

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową


Wniosek o zapewnienie dostępności

Powrót na górę strony