Komenda Policji

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Budynak Komendy Powiatowej Policji

 

 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul. Berka Joselewicza 4

Telefon:

 • 47 83 22  222 - Dyżurny KPP

Faks: 47 83 22 242

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
epuap.gov.pl: /kpp-dabrowa_tarnowska/SkrytkaESP

 

 

http://bip.dabrowa-tarnowska.kpp.policja.gov.pl/

 


Komisariat Policji

Rzecznik prasowy

Załatw sprawę

Zielona Strefa


 

Inspektor Ochrony Danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej: Agata Stec

 Zastępca Inspektora Ochrony Danych KPP w Dąbrowie Tarnowskiej: Anna Lis

iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl

 


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA KPP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ORAZ KP W SZCZUCINIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO;

oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwana ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku)

 informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w centralnych systemach informatycznych funkcjonujących w Policji jest Komendant Główny Policji - adres: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;
 • klauzula informacyjna dostępna jest na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kgp.policja.gov.pl/ w zakładce „RODO” i „DODO

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji   w Dąbrowie Tarnowskiej i Komisariacie Policji w Szczucinie jest Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – adres: ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem na kopercie „IOD”; 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komisariacie  Policji w Szczucinie w celu:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
  w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych  (art.6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji
  w Dąbrowie Tarnowskiej lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art. 2 ustawy wdrażającej).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Komisariacie Policji  w Szczucinie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;    

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dostępu do danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO;
 6. do przenoszenia danych.

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w KP w Szczucinie na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej na podstawie przepisów ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680, przy czym art. 15 tejże ustawy stosuje się odpowiednio.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU W KPP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ ORAZ W KP W SZCZUCINIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO,

oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwana ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku)

informuję, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Komisariacie Policji w Szczucinie jest Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  - ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) monitoring stosowany jest w celu ochrony form i metod realizacji zadań, informacji  oraz obiektów i danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym;

4) podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych zwane dalej RODO), art. 14 oraz art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 125 ze zm.), art. 20a ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 2067 ze zm.) i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, 4,138, 305 i 357);

5) zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia rejestracji (nagrania);

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dostępu do danych osobowych (art.15 RODO);

7) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Powrót na górę strony