Komenda Policji

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

Budynak Komendy Powiatowej Policji

 

 33-200 Dąbrowa Tarnowska 

ul. Berka Joselewicza 4

Telefon:

  • 47 83 22  222 - Dyżurny KPP

Faks: 47 83 22 242

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
epuap.gov.pl: /kpp-dabrowa_tarnowska/SkrytkaESP

 

 

http://bip.dabrowa-tarnowska.kpp.policja.gov.pl/

 


Komisariat Policji

Rzecznik prasowy

Załatw sprawę

Zielona Strefa


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w KPP w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz w KP w Szczucinie

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– zwanego dalej RODO,

oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (zwana ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku)

informuję, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu w związku z monitorowaniem obiektów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz  Komisariatu Policji w Szczucinie, a także terenu będącego w zasięgu kamer monitorujących:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Komisariacie Policji w Szczucinie jest Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kpp@dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) monitoring stosowany jest w celu ochrony form i metod realizacji zadań, informacji  oraz obiektów  i danych identyfikujących funkcjonariuszy Policji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000, art. 45 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.742 ze zm.);

4) podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych zwane dalej RODO), art. 14 oraz art. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2019 roku  o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, art. 20a ust.1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji  i art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy;

5) zapisy monitoringu w postaci obrazu (bez dźwięku) będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia rejestracji (nagrania), po upływie tego czasu następuje automatyczne usunięcie danych poprzez nadpisanie;

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych prawem;

7) dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

9) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa;

10) zakresem monitoringu wizyjnego objęte są ciągi komunikacyjne budynków, ich kluczowe pomieszczenia oraz obszar bezpośrednio przylegający do budynków Komendy Powiatowej Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej oraz  Komisariatu Policji w Szczucinie:

11) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Powrót na górę strony